فروشگاه جامع پایان نامه, پروژه, پاورپوینت, مقاله و گزارش کارآموزی (کلیه رشته ها)
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
به فروشگاه اندیشه خوش آمدید انجام سفارشات سفارش پاورپوینت و ترجمه متون انگلیسی و وایریش پایان نامه و تایپ برای کلیه رشته ها انجام پروژه های معماری شامل پلان برش نما سایت پلان آنالیز سایت سه بعدی فروشگاه دانشجویی کافینت اندیشه

اطلاعیه فروشگاه

مدیریت فروشگاه با شماره تلفن 09362650966 و شماره تلگرام 09015664986 از 8 صبح تا 10 شب پاسخگوی شما عزیزان است. خریداران عزیز در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل porozhe2020@yahoo.com استفاده نمایید. لازم به ذکر است بعضی خریداران بعد از خرید موفقت نمی توانند فایل خرداری شده را دانلود کنند در صورت عدم دانلود از لینک مورد نظر فایل خریداری شده به ایمیل وارد شده ارسال می شود. چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن در سایت اقدام نماییم.

پروژه رضایت زناشویی - پژوهشگری

پروژه رضایت زناشویی - پژوهشگری

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 110 صفحه

 

مقدمه:

«ﺧﺎﻧﻮاده» ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﻲ از اﻓﺮاد اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ازدواج، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨـﺪ. اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ و ﺳـﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ، ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن ﻧﻮع اﻧﺴﺎن اﻳﻔﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ.

ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺪون ﺷﻚ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎز رﺷﺪ و رﻓﺎه ﺟﺴـﻤﻲ، رواﻧـﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻛﻮدك و ﻋﺎﻣﻞ رﺳﻴﺪن وي ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ (وود- 1996).

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻧﻘـﺶﻫـﺎ و ارزشﻫـﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻃﺒﻴﻌـﻲ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد (وﺗﺮ و ﮔﻴﻞ، 1987)و ﻛﻮدك در ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﻢ از دﻳﺮ ﺑـﺎز ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟﻪ روان ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ (ﻣﻮﺳﻮي، 1382). روﻳﺪاد ازدواج ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪي از زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬﻤـﻲ از ﺣﻴـﺎت ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد را در ﺑﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ آﻏﺎز و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي رواﺑﻂ در رﻓﺘﺎرﻫـﺎ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎي ﺑﻌﺪي آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ زوﺟﻴﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﻳـﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار            ﺑﺪﻫﺪ.

(ﻫﻮﮔﺰ و اﺳﺘﺎﻳﻞ)در ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه، ﻛﻴﻔﻴـﺖ ازدواج را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻗﻮيﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺶ ﮔﻮﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ اﻓﺮاد ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ (ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻻﺳـﻮل و ﻻﺳﻮل، 1991). ﻛﻴﻔﻴﺖ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ زوﺟـﻴﻦ، ﺑﻠﻜـﻪ در ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺶﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارد. در اﻛﺜـﺮ آﺳـﻴﺐﻫـﺎي روان ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺣﺘﻲ اﺧﺘﻼﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﺤﺮز ﮔﺮدﻳﺪه، رﮔﻪﻫﺎﻳﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در رﺿـﺎﻳﺖﻣﻨـﺪي زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﻣـﻲﺗﻮاﻧـﺪ در ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮي ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهاي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﻼزاده، 1372)

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻓﺮد اﺛﺮ دارد، ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﺷﻲ و ﺑﻬﻨﺠﺎر، ﺑﻠﻜـﻪ رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﻧﺎﺑﻬﻨﺠـﺎر اﻓـﺮاد را ﻧﻴـﺰ ﺷﻜﻞ ﻣﻲدﻫﺪ. ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣﺤـﻴﻂ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺗﻮﺟـﻪ دارﻧـﺪ ﻧﺸـﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻧﻘﺸﻲ را در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨـﺪ. اﻳـﻦ اﻟﮕﻮﻫـﺎ ﺑـﻪ درك ﻣﺎ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺮا ﻓﺮزﻧﺪان ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻤـﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﮕﺮش ﺧﺎﻧﻮاده را ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮده و ﻓﺮد ﺑﻴﻤﺎر را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻳـﺎ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪي ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدن ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﻲﺷـﻮد (ﺛﻨﺎﻳﻲ، 1375)

ﻋﻤﻮﻣﺎً زوجﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛـﻪ ﺑـﺎ دارا ﺑﻮدن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرضﻫﺎي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﺷـﻮﻧﺪ، رﺿـﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ و از رواﺑﻂ ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻟﺬت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﺧـﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺮاﻓﻜﻨﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ.

 

فهرست مطالب:

فصل اول:

بيان مسئله

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺿﺮورت و اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ

اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ

اﻫﺪاف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از

ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ

سوال تحقيق

متغیرهای تحقیق

تعريف نظري و مفاهيم و اصطلاحات

ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ

رضايت زناشوئي

پيش از ازدواج

تعريف عملياتي

فصل دوم:

ادبيات و پيشينه ي تحقيق

مقدمه

تاریخچه ازدواج

اهمیت ازدواج

اهداف ازدواج

ازدواج و بقای نسل

ازدواج و غریزه جنسی

معیارهای انتخاب همسر

وصله ناهم رنگ

اصالت خانوادگی

ویژگی های شوهر شایسته

خصوصیات زن شایسته

جمال و زیبایی

پی آمدهای تأخیر در ازدواج

رضایت در ازدواج

رضایت قلبی و منطق در ازدواج

سخت گیری در ازدواج

مشکل کجاست

زمان ازدواج

راه های تشویق جوانان به ازدواج

جایگاه خانواده

عوامل دموگرافيك (جمعيت شناختي) و رضا‌مندي زناشويي

ميزان تحصيلات زوجين

طول مدت ازدواج

سن ازدواج و تفاوت سني

عوامل موثر در رضايت زنا شويي

پختگي رواني و رشد عاطفي فكري طرفين

طرز تفكر، عقايد و تمايلات

عقايد مذهبي

اختلافات طبقاتي

توافق و طرز فكر درباره امور جنسي

بيماري رواني در خانواده

مهارتهاي اساسي ازدواج

مهارت خودآگاهی:

مهارت در همدلی با افراد

مهارت حل اختلاف

مهارت ارتباطی

گوش دادن فعالانه

الف)نظریه روان پویایی و ارتباط شئ

ب)نظریه های رفتاری

ج)نظریه های شناختی

د)نظریه های سیستمی

ه)نظریه های بین نسلی

مدل های ارزیابی آسیب شناسی زندگی زناشویی

الف)مدل مک مستر:

ب)مدل فرآیند کارکرد خانواده:

ج)مدل برادبوری

د)طرح سه محوری تسنگ و مک درموت

مشکلات رشدی خانواده

مشکلات نظام خانواده

مشکلات گروه خانواده

مدل السون

ط)مدل بیورز

پژوهشهای مرتبط با آسیب شناسی زندگی زناشویی

ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درجهان

فصل سوم:

روش اجراي تحقيق

مقدمه

ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري

‫‪اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ (ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺮﻳﭻ)

اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﺮﻳﭻ:

روش آماري

فصل چهارم

تجزيه و تحليل اطلاعات

مقدمه

روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري دادهﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ

فصل پنجم

نتيجه گيري

مقدمه

ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ:

محدوديت تحقیق

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ

 

منابع و مأخذ:

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ:

1- آخوندي،مريم،سال1384،آموزش قبل از ازدواج،تهران ،انتشارات دانشگاه الزهرا.

2-  اميني،ابراهيم،سال1376،انتخاب همسر ،تهران، انتشارات رشد.

3- احمدي زاده،مريم،سال1381،آمار توصيفي در علوم رفتاري،تهران،انتشارات پارسا.

اصول كافي،ج5،ص401،ح1.

الميزان،ج 4،ص 179.

همان،ج 2،ص 277.

باركر،فليپ،سال 1375،خانواده درماني پايه،ترجمه محسن دهقاني،تهران،انتشارات رشد.

برنشتاين،داج،برنشتاين م ت سال1380،زناشويي درماني (از ديدگاه رفتاري- ارتباطي)،ترجمه عابي نائيني وغ منشي،تهران،انتشارات رشد.

9-  بحارالانوار،ج100 ،ص 235.

10-  همان،ج14،ص 22.

 11- بهاري،ابراهيم،سال1383،روانشناسي اجتماعي،تهران،انتشارات رشد،

12- بيگي ده آبادي،مريم،سال1376،نيازهاي آموزشي زوجين قبل ازازدواج،انتشارات رشد.

13- بقره،آيه221.

بك،آرون تي،عشق هرگز كافي نيست،روشهاي نو براي حل مشكلات خانوادگي بر اساس شناخت درماني،ترجمه مهدي قراچه داغي ،سال1380،تهران،انتشارات پيكان.

15- بستان،حسين،سال1376،اسلام وجامعه شناسي خانواده،قم،پژوهشكده حوزه ودانشگاه.

16- تامليسون،باربارا،1994،راهنماي سنجش خانواده،ترجمه فرشاد بهاري،سال 1383،همكار،انتشارات تركيه.

17- تفسير في ضلال القران،ج 1ص 253.

تركان،امير،سال 1374،آسيب شناسي ازدواج وخانواده،چاپ پنجم،تهران، انتشارات آذركهن.

19- ثنايي،باقر،سال1375،مقياس سنجش خانواده وازدواج،تهران انتشارات بعثت.

ثقفي دلير،فيروز،سال 1383،مهارتهاي ارتباطي بركارايي خانواده،تهران،انتشارات اولياء ومربيان.

21- حسن زاده،محسن،سال 1386،بررسي روان شناسي ازدواج هاي ناموفق، مشهد،انتشارات بنفشه.

22- دژكام،محمدرضا،سال1381،روانشناسي ازدواج،تهران،انتشارات رشد.

23- راد، ﺑﭽﺎري، ﻧﺎﻫﻴﺪ، ﺳﻤﻴﺮا، سال1371، روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ازدواج ﻳﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮاده: ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮ آﻳﻨﺪه ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﻢ، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺎﻓﻆ.

24- رسولي،عسگر،سال1380،جوانان وانتخاب همسر،تهران انتشارات پارسيان.

25- رحيمي،بهزاد،سال 1378،آموزش پيش از ازدواج،انتشاراتوزارت فرهنگ وارشاد اسلامي.

26- زماني منفرد،افشين،سال1376،بررسي رابطه رضايتمندي زناشويي وسطح توانايي ابراز وجود در گروهي از

27-  ازدواج هاي ساكن در دو شهرك وابسته به يكي از سازمان هاي صنعتي تهران،پايان نامه كارشناسي ارشد،

روانشناسي عمومي،تهران،دانشگاه تربيت مدرس.

28- ساروخاني ،باقر ،مقدمه اي برجامعه شناسي خانواده،سال 1370،تهران،انتشارات سروش.

29سليمي،مهدي،سال1384 ،رابطه موثر بين زوجين ،تهران، انتشارات كيهان.

30- سليمانيان،علي اكبر،سال1373،بررسي تاثيرات غير منطقي برنارضايتي زناشويي،پايان نامه كارشناسيارشد،تهران،دانشگاه تربيت معلم.

31- سيف،سوسن،سال1376،تئوري رشد خانواده،دانشگاه زهرا(ص).

32- شارف،ر- اس،سال1381،نظريه روان درماني ومشاوره،ترجمه م فيروز بخت ،تهران انتشارات رسا،

33- شاملو،سعيد،سال 1384،بهداشت رواني،تهران انتشارات رشد.

34- شايسته،گلناز،سال 1385باورهاي ارنباطي وانتظارات غير منطقي زوجين،فصلنامه خانواده پژوهي.

35- شجاعي جوشقاني ،ميثم،سال1382،تازه هاي روان درماني،ميناب ،انتشارات رشد.

36- صائبي،سوسن ،سال1382،بررسي وضعيت خانوادگي وروان شناختي زنان زندان در شهر تهران در مجموعه مقالات تقويت نظام خانواده،قم ،انتشارات موسسه آموزشي وپژوهشي امام خميني (ره).

38- صفاري،فهيمه،سال1378،آموزش غني سازي زندگي زناشويي،تهران،انتشارات دانژه،چاپ اول

39- ﻋﺎﻣﺮي، ﻓﺮﻳﺪه، سال1382، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺪاﺧﻼت ﺧﺎﻧﻮاده درﻣـﺎﻧﻲ راﻫﺒـﺮدي در اﺧﺘﻼﻓـﺎت زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس.

40- عسگري،حسين،سال 1382،نقش بهداشت روان در ازدواج،زندگي زناشويي و طلاق،تهران، انتشارات رشد.

41-  عرب،مرتضي،سال 1376،مشاوره ازدواج و خانواده درماني،تهران،انتشارات اولياء

42-  فتحي آشتياني،محسن،سال 1389،بررسي رابطه رضايت مندي زناشويي و مدت زمان ازدواج(سنوات تاهل) پايان نامه كارشناسي ارشد،تهران دانشگاه شهيد بهشتي.

43-  فلسفي،محمد تقي،سال 1386،بزرگسال و جوان،تهران انتشارات رشد.

44- كيوان لو،مهدي،سال 1382،عوامل موثر بر رضايت مندي زناشويي،پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه تربيت معلم.

45- گلاوينگ،اس، سال 1383 خانواده درماني،ترجمه بهاري،تهران نشر تركيه.

46- گلدنبرگ،ايرنه و همكار،سال 1382،خانواده درماني حميد رضا شاهي برواتي همكار،نشر روان.

47- گلادينك،ساموئل،سال 1382،خانواده درماني،ترجمه فرشاد بهاري- سادات بهرامي،سوسن سيف،مصطفي تبريزي- تهران ،نشر تركيه.

48- گلدنبرگ و گلدنبرگ،ايرنه وهربرت،سال 1382،خانواده درماني،سيامك نقش بندي،حميد رضا حسين شاهي- براواتي،تهران،نقش روان.

49- گنجي،علي،سال 1384،آنچه بايد در ازدواج بدانيم،تهران چاپ روح و نقش.

50-  مشكور،حسين،سال1385،ارتباطات در ازدواج،تهران انتشارات بعثت.

51-  محمد خاني ،علي،سال1383،ازدواج،تهران انتشارات رشد.

52-  مهجور، محمد،سال 1382،شماره اشتراك 11091،فردوس.

53- محمدي نيا، اسدالله،سال 1379،بهشت جوانان،انتشارات رشد.ص183.

54-  ميلاني فر،سيدمهدي،سال1374،مشاوره درآستانه ازدواج چاپ سوم ،تهران،انتشارات آواي نور.

55-  مهدويان،فاطمه،سال1374،بررسي تاثيراتآموزش وارتباط بر رضايت مندي زناشويي وسلامت رواني،پايان نامه كارشناسي ارشد، انيستتو روان پزشكي ،تهران.

56-  مكارم الاخلاق،ص 204،

57-  ميزان الحكمه ،ج5،ص 2258،ح 7848.

58-  مهابادي،رادوبچاري ،سال1371،

59-  ﻣﺎرﺷﺎل، ﻛﺎﺗﺮﻳﻦ، راﺳﻤﻦ، ﮔﺮﭼﻦ، (1377) روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻴﻔـﻲ، ﻋﻠـﻲ ﭘﺎرﺳـﺎﺋﻴﺎن و ﻣﺤﻤـﺪ اﻋﺮاﺑـﻲ، )ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن(، ﺗﻬﺮان، دﻓﺘﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ.

60-  ﻣﻼزاده، ﺟﻮاد، (1382)، ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ زاي زﻧﺎﺷـﻮﻳﻲ در زوجﻫﺎي در ﺣﺎل ﻃﻼق و ﺳﺎزﮔﺎر، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺗﻬﺮان، داﻧﺸـﮕﺎه.ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس.

61-  ﻣﻮﺳﻮي، اﺷﺮف اﻟﺴﺎدات، (1382)، ﺧﺎﻧﻮاده درﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا.

62-  ميراحمدي‌زاده، عليرضا و ديگران،1382 «رضامندي زناشويي و تعيين عوامل تأثير‌گذار بر آن در شيراز»، فصلنامه انديشه و رفتار،

63-  وسائل الشيعه،ج 14،ص 1،ج 1.

64- همان،ص 90،ج1.

65-  همان،ج14،ص2،ح1.

66-  ورناصري ،رضا،سال 1378،فصلنامه خانواده پژوهي ،مسجد سليمان،انتشارات شباهنگ.

67-  ولي پور،مرضيه،سال 1385،مباني نظري وعلمي پژوهش در علوم انساني ،تهران ،انتشارات رشد.

68-  هاشمي،تاج بيك ،سال1384 ،زناشوئي درماني از ديدگاه رفتاري ،تهران انتشارات بعثت

69-  يزد جردي ،ناهيد ،سال 1385،ازدواج و زندگي موفق ،تهران انتشارات آذر كهن

 

منابع انگليسي:

Dennis, scott Emily. (2003). Aproven Model for strengthening marriage

and preventing Divorce: pre -  Approach. Depperdine university, fire

side room.

lederer, William, (1999). the marriage of marriage. Ney Yourk: w.w.

Norton co.

Auebelocker & Mark A. Whisman & Lauren. M. weinstock, Low.

conflict- resolution strategies Among married couples ". Journal of

family relations APR 2005, Vol, Issue s/p 201, 6p.

integrative approach New yourk. Guilford press.

Olson, D, 1998. Family what makes them work. New yourk: Hamilton.

dictionary of family Psychology and family therapy. Thousand oaks

London new delhi. Vol: 28. Issue:1.P:15- 13.

Roberts, Iind a (2004). " five & ice in marital communication ". Sage

publication, inc.

Sauber, s. R.L abate, l. weeks, GR.Buchanan, WL. (1999). The

marital duration: Is there a relationship? Journal of marriage and the

family 47- 625- 683.

Maneker, J, S & Rankin, R. P(1995). Education, age to marriage, and

Marchand, Jennifer, f:Hock, Ellen(2002) avoidance and attacking

W. c&Everett. C. A (1994). Systematic family therapy: An


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Student-Project_1718984_4047.zip768.8k

پروژه رابطه بين تدريس ويادگيري

پروژه رابطه بين تدريس ويادگيري           نوع فایل: word قابل ویرایش 275صفحه   مقدمه: مي‌توان با عمل تدريس كميت و كيفيت و سرعت يادگيري را افزايش داد و يا شرايط را براي يادگيري اموري كه در شرايط معمولي امكان پذير نيت فراهم نمود. تفاوت بين تدريس و يادگيري: يادگيري در همه جا و هميشه و فني بدون تدريس صورت خواهد گرفت يا در حالي كه هر تدريسي ياد داده نمي‌شود. نظريه‌هاي ديگري، صر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پروژه دين و اعتقادات ديني

پروژه دين و اعتقادات ديني           نوع فایل: word قابل ویرایش 150 صفحه   مقدمه: مردم شناسي يا انسان شناسي فرهنگي، خطوط تمدن و فرهنگ يا خصيصه هاي فرهنگي گروههاي انساني را بررسي مي كند. زير بناي واقعي مردم شناسي يا انسان شناسي اجتماعي -  فرهنگي، مردم نگاري است. در حقيقت مردم نگاري ثبت و ضبط اطلاعات و جمع آوري مصالح و لوازم مادي تحقيق در محل يا در موضوع مورد مطالعه است. و منظور از آن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پروژه جامعه شناسی دوستي و دوستيابي

پروژه جامعه شناسی دوستي و دوستيابي           نوع فایل: word قابل ویرایش 100 صفحه   مقدمه: اگر اندكی دقت كنید ، متوجه خواهید شد كه شما آگاهانه و یا ناخود آگاه به دنبال دوست هستید. اما آیا تا كنون فكر كرده اید كه دوستی چیست و دوستی حقیقی كدام است؟ از آنجا كه انسان موجودی اجتماعی است ، صرف نظر از اینكه در چه جامعه ای زندگی می كند طبعاً به دنبال یافتن یاران و دوستان و همراهانی برای خود است. البته چو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پروژه خلاقيت در كودكان بررسي نيازها و خصوصيات كودكان 4 تا 6 ساله و طراحي مبلمان كار هنري براي آنان

پروژه خلاقيت در كودكان بررسي نيازها و خصوصيات كودكان 4 تا 6 ساله و طراحي مبلمان كار هنري براي آنان           نوع فایل: word قابل ویرایش 110 صفحه   مقدمه: اگر بزرگسالاني خلاق و با قوة تخيل مي‌خواهيم بايد از سال‌‌هاي اولية زندگي آن‌ها براي اين كار برنامه‌ريزي كنيم. ما كودكان را براي زندگي تربيت مي‌كنيم و هر خصوصيتي را كه در اين سن در آنان تشويق كنيم با آنان مي‌ماند. اگر خلاقيت و قوة تخيل آنان را تشويق نكنيم كودكان به بزرگسالا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پروژه حجاب، لباس مشاركت است

پروژه حجاب، لباس مشاركت است           نوع فایل: word قابل ویرایش 130 صفحه   مقدمه: حجاب، لباس مشاركت است، لباسي است كه خداي متعال از ابتداي بلوغ به تن زن مسلمان كرده، و او را به عنوانعضوي موثر در جامعه عقيدتي اسلام پذيرفته است. اين لباس، نشان فعاليتي است كه نه تنها اسلام آن را مجاز مي داند بلكه بر اين فعاليت صحه مي گذارد. در طول تاريخ حجاب دچار هجمه هاي مختلف فرهنگي-  نظامي شده است ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پروژه جامعه شناسی با موضوع حجاب. doc

پروژه جامعه شناسی با موضوع حجاب. doc           نوع فایل: word قابل ویرایش صفحه   مقدمه: حجاب یکی از احکام اسلامی است که برای مردان و زنان وضع شده است. بخشی از این احکام که در سوره نور مورد اشاره قرار گرفته‌اند مربوط به حجاب زنان میباشند که در بحث از حجاب معمولا بیشتر به این آیات اشاره می‌شود. اگرچه حجاب اختصاص به مردان نداشته و بین مرد و زن مشترک است ولی از آنجا که احکام مربوط به زنان مش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پروژه جايگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعي. doc

پروژه جايگاه و نقش اعتماد در روابط اجتماعي. doc           نوع فایل: word قابل ویرایش 115صفحه   مقدمه: « اعتماد » تعريف واحدي ندارد و با توجه به حوزه هاي مختلفي كه مورد توجه قرار مي‌گيرد – سياست، اقتصاد، جامعه، روانشناسي-  و نيز رويكردهاي متفاوت به آن – رويكرد كنش انتخاب عقلاني، رويكرد اجتماعي، كاركردي روانشناختي، تعريف هاي متعدد و متفاوتي از آن شده است. برخي از تعريف هاي م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پروژه جامعه شناسی از دیدگاه قرآن. doc

پروژه جامعه شناسی از دیدگاه قرآن. doc           نوع فایل: word قابل ویرایش 40 صفحه   مقدمه: فرهنگ و نظام اجتماعي – سياسي اسلام ،در جريان رشد و پويايي خويش همواره در معرض خطراتي بوده و مي باشد. باتوجه به تاريخ اسلام و متون ديني مي توان دريافت ،گاهي خطراتي كهاز درون فرهنگ و نظام اسلامي را در معرض آسيب قرار داده است با اهميت تر از تهديداتي است كه ازبيرون با آن مواجه بوده است. بنابراين در صورت مو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پروژه تاريخچه سفر و جهانگردي در جهان. doc

پروژه تاريخچه سفر و جهانگردي در جهان. doc           نوع فایل: word قابل ویرایش 120 صفحه   مقدمه: مردم متعلق به تمدنهاي ماقبل تاريخ با اين انگيزه مسافرت مي كردند كه بتوانند غذا به دست آورند، از خطر دوري جويند يا به مناطقي كه داراي آب و هواي مساعدتري است نقل مكان كنند. با افزايش مهارت و كسب فنون ، نياز انسان به زندگي بدوي و خانه بدوشي كاهش يافت و در دوره هاي بعد انسان با انگيزه تجارت و تهاتر كالا مسافرت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پروژه تاريخچه استفاده از چادر مشكي و به طور كلي حجاب از آغاز تاكنون. doc

پروژه تاريخچه استفاده از چادر مشكي و به طور كلي حجاب از آغاز تاكنون. doc           نوع فایل: word قابل ویرایش 80 صفحه   مقدمه: الحمد لله رب الرض و السماء و صلوات الله و سلامه علي محمد و آل محمد و عجل الله تعالي في فرجهم. هدف اوليه اين پايان نامه ارتقاء كيفيت پارچه چادر مشكي داخلي بود. اما با تحقيقات انجام شده در اين زمينه به اين نتيجه رسيديم كه اين عمل به سادگي امكان پذير نيست و در توليد اين پارچه تكنيكهاي زيادي به كار مي رود كه از ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
پرفروش ترین محصولات
نظرسنجی
مطالب مورد نظر شما در چه زمینه ای است؟