فروشگاه جامع پایان نامه, پروژه, پاورپوینت, مقاله و گزارش کارآموزی (کلیه رشته ها)
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
به فروشگاه اندیشه خوش آمدید سفارش پاورپوینت و ترجمه متون انگلیسی و وایریش پایان نامه و تایپ برای کلیه رشته ها فروشگاه دانشجویی کافینت اندیشه

اطلاعیه فروشگاه

مدیریت فروشگاه با شماره تلفن 09362650966 و شماره تلگرام 09015664986 از 8 صبح تا 10 شب پاسخگوی شما عزیزان است. دانشجویان عزیز در صورت نداشتن ایمیل از ایمیل porozhe2020@yahoo.com استفاده نمایید. چنانچه فایلی متعلق به شماست و از اینکه در سایت قرار گرفته ناراضی هستید لطفا با شماره های ذکر شده تماس بگیرید تا در سریعترین زمان نسبت به برداشتن فایل و حذف آن در سایت اقدام نماییم.

پروژه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران. doc

پروژه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران. doc

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 140صفحه

 

چکیده:

برآوردها نشان مي دهد، مدت زماني كه در سازمانها صرف ارتباطات مي گردد بين 50/0 درصد تا 90/0 درصد دامنه تغيير دارد، و اغلب اعضاي سازمانها دست اندركار فرايند ارتباطند و پيوسته به كار جذب، ارزيابي و پخش و توزيع اطلاعات اشتغال دارند، و در اين راستا ارتباطات و چگونگي جهت گيري آنها به سمت اهداف سازماني از مسائل ضروري مورد توجه مديران است و اين توجه ناشي از ارتباط مؤثر با كاركنان و درك انگيزه هاي ارتباطي آنان، در توفيق مديران در دست يابي به اهداف طراحي شده سازمان عامل مؤثر است. ارتباطات از جمله موضوعاتي است كه در علوم رفتاري و رفتار سازماني از اهداف والايي برخوردار است و مي تواند در عملكرد مديران تأثير عمده اي داشته باشد (محسنيان راد، 1369، ص 247).

روش پژوهش حاضر توصيفي و از نوع پيمايشي است و جامعه آماري كاركنان و مديران سازمان ملي جوانان به تعداد 300 نفر كاركنان و 14 نفر مدير داراي تحصيلات ديپلم تا فوق ليسانس در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفي طبقه اي 14 نفر از مديران به علت كمي شمارش گرديد و 169 نفر از كاركنان انتخاب گرديده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بر مبناي چهار كاركرد ارتباطات رابينز بوده است.

اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ براي مدير 95/0 صدم اعتبار پرسشنامه كارمندان 97/0 صدم تعيين گرديده است.

براي تجزيه و تحليل سؤالات پرسشنامه علاوه آمار توصيفي، آزمون t دو گروه مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتايج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زير است:

1-بين فرآيند ارتباطات و عملكرد مديران رابطه وجود دارد.

2-مديران بر اين اعتقادند كه كنترل رفتار سازماني پرسنل از طريق آنها نسبتاً خوب انجام مي شود.

3-مديران بر اين اعتقادند كه در پرسنل ايجاد انگيزه مي كنند.

4-مديران بر اين اعتقادند كه عواطف و احساسات(روحيه) پرسنل چندان مهم تلقي نمي شود.

5-مديران بر اين اعتقادند كه انتقال اطلاعات به منظور تصميم گيري از طريق آنها نسبتاً خوب انجام مي شود.

 

مقدمه:

در دنياي كنوني نقش ارتباطات در يك مجموعه، به عنوان يكي از عناصر اوليه مديريت به شمار مي رود. بنابراين به نظر مي رسد با توجه به رشد روز افزون سازمانها از يك سو و پيچيدگي مباحث مديريتي از سوي ديگر اهميت نياز به ارتباطات روزانه و موثر بيشتر

مي شود.

ارتباطات سازماني شامل فرايندي است كه دو يا چند واحد از يك مجموعه از طريق تبادل نظر، اطلاعات مورد نياز خود را مبادله كرده و از آنجايي كه ارتباطات از عناصر اوليه مديريت است، مديران بايد در سطوح مختلف با افراد مجموعه و يا همطراز خود ارتباط موثر برقرار كنند.

ارتباطات موثر يكي از عناصر كليدي موفقيت مديران است چرا كه اطلاعات به عنوان يك ورودي با اهميت در سيستم سازماني و در سايه ارتباطات موثر وارد مجموعه شده و پس از راه يابي ، نيازمند سيستم ارتباطي كارآمد خواهد بود، تا مورد پردازش قرار گيرد و همانند خون در شريان آن مجموعه جريان يابد.

بديهي است ارتباط مديران با افرادي كه در مجموعه تحت نظارت آنان انجام وظيفه

مي نمايند، بايد به بهترين شيوه ارتباطي جهت نيل به اهداف آن مجموعه باشد چرا كه همه جوانب كار مانند آموزشي، ارجاع، ماموريت و ارزيابي عملكرد از طريق اين ارتباطات صورت مي گيرد.

بنابراين به نظر مي رسد يك مدير موفق با بهره گيري از روشهاي اثر بخش ارتباطات براي افزايش كارايي مجموعه خود نقش ارزنده اي دارد.

هر جا كه ارتباطات موثرتر، بهتر و شفاف تر خواهد بود عملكرد مديران هم نيز بهبود داشته و مطمئناً عكس اين قضيه نيز به اثبات رسيده است

 

فهرست مطالب:

چكيده

فصل اول: كليات پژوهش

1-1- مقدمه

2-1- بيان مسئله

3-1- هدف پژوهش

4-1- اهميت ضرورت پژوهش

5-1- انگيزه پژوهش

6-1- سوالهاي پژوهش

7-1- تعاريف عملياتي

فصل دوم:ادبيات و پيشينه پژوهش

1-2-مباني نظري پژوهش

1-1-2- سابقه تاريخي و نقش ارتباطات

2-1-2- ارتباطات چيست

3-1-2- تعاريف ارتباطات

4-1-2- هدف از برقراري ارتباط

5-1-2- انواع ارتباطات

6-1-2- محاسن ارتباطات غیر رسمی

7-1-2- شيوه هاي ارتباط

8-1-2- شکلهای ارتباط

9-1-2- فرآيند ارتباطات

10-1-2- الگوي ارتباطي برلو

11-1-2- ارتباطات سازماني به عنوان يك فرآيند متقابل

12-1-2- موانع برقراری ارتباط

13-1-2- كاركردهاي ارتباطات

14-1-2- نقش ادراك در ارتباطات

15-1-2- بازخور

16-1-2- ويژگي يك ارتباط مؤثر

17-1-2- رفتار تأثير گذار چيست

18-1-2- نقش بيان مؤثر در ارتباطات

19-1-2- چگونگي اثر بخشي و ارتقاء ارتباطات ارتباط مؤثرتر

21-1-2- نقش شما در بهبود ارتباطات

22-1-2- ارتباطات محور توسعه

23-1-2- پيشرفت ارتباطات

24-1-2- انواع ارتباطات در سازمان

25-1-2- اهميت ارتباطات سازماني

26-1-2- مديريت ارتباطات سازماني

27-1-2- اهميت ارتباطات در مديريت

28-1-2- ارتباطات و مشكلات مديريت

2-2- عملكرد

1-2-2- مديريت عملكرد

2-2-2- ديدگاههاي تاريخي در مورد عملكرد

3-2-2- تعريف ارزشيابي عملكرد

4-2-2- سابقه مدل ACHIEVE

5-2-2- استفاده از مدل ACHIEVE

6-2-2- سه كنش مديريت عملكرد

7-2-2- برنامه ريزي عملكرد

8-2-2- سرپرستي

9-2-2- مرور بر عملكرد

10-2-2- معيارهاي عملكرد

11-2-2- تجديد نظر در عملكرد ممكن است عملكرد را كم اهميت جلوه دهد

12-2-2- الگوي بهبود عملكرد مديريت

3-2- پيشينه پژوهش

تحقیقات داخل کشور

2-3-2- تحقيقات خارج كشور

فصل سوم: فرايند پژوهش

1-3- روش پژوهش

2-3- جامعه آماري

3-3- نمونه و روش نمونه گيري

4-3- ابزار پژوهش

5-3- چگونگي تعيين روايي و پايايي ابزار پژوهش

6-3- روش تجزيه و تحليل داده ها

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري

1-4- مقدمه

2-4- توصيف داده ها

3-4- تحليل داده ها

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهاد

1-5- بحث و نتيجه گيري

1-1-5- تفسير سوال اصلي پژوهش

2-1-5- تفسير سوالات فرعي پژوهش

1-2-1-5- تفسير سوال فرعي اول پژوهش

2-2-1-5- تفسير سوال فرعي دوم پژوهش

3-2-1-5- تفسير سوال فرعي سوم پژوهش

4-2-1-5- تفسير سوال فرعي چهارم پژوهش

2-5-نتيجه كلي

3-5- محدوديتها و مشكلات پژوهش

4-5- پيشنهادهاي پژوهش

5-5- خلاصه پژوهش

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسي

فهرست منابع لاتين

ضمايم

پرسشنامه مربوط به مدير

پرسشنامه مربوط به كاركنان

 

فهرست جداول:

جدول شماره (4-1) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت

جدول شماره (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات

جدول شماره (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سابقه خدمت

جدول شماره (4-4) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب رشته تحصيلي

جدول شماره (4-5) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال اول پژوهش

جدول شماره (4-6) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال دوم پژوهش

جدول شماره (4-7) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال دوم پژوهش

جدول شماره (4-8) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال سوم پژوهش

جدول شماره (4-9) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سوال چهارم پژوهش

جدول شماره (4-10) شاخصهاي آمار توصيفي سوال اول

جدول شماره (4-11) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي اول پژوهش

جدول شماره (4-12) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي دوم پژوهش

جدول شماره (4-13) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي دوم پژوهش

جدول شماره (4-14) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي دوم پژوهش

جدول شماره (4-15) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي دوم پژوهش

جدول شماره (4-16) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي سوم پژوهش

جدول شماره (4-17) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي دوم پژوهش

جدول شماره(4-18) شاخصهاي آمار توصيفي سوال فرعي چهارم پژوهش

جدول شماره (4- 19) آزمون نمونه هاي مستقل سوال فرعي چهارم پژوهش

جدول شماره (4-20) اولويت بندي عوامل به تفكيك مدير و كارمند

 

فهرست نمودارها:

نمودار شماره (2-1) مفهوم فايول از پل ارتباطي

نمودار شماره (2-2) مدل فرايند ارتباطات

نمودار شماره (2-3) مدل برلو از ارتباطات

 نمودار شماره (2-4) سيستم اطلاعات

نمودار شماره (2-5) مراحل مختلف فرايند تصميم گيري

نمودار شماره (2-6) مدل ماهواره اي عملكرد سازماني

نمودار شماره (2-7) موضع گيري براي عملكرد آينده

نمودار شماره (2- 8) ارتباط اجزاي الگوي بام

نمودار شماره (2- 9) مديريت عملكرد

نمودار شماره (4-1) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك جنسيت

نمودار شماره (4-2) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك ميزان تحصيلات

نمودار شماره (4-3) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك سابقه خدمت

نمودار شماره (4-4) توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك رشته تحصيلي

نمودار شماره (4-5)توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي اول پژوهش

نمودار شماره (4-6) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي دوم پژوهش

نمودار شماره (4-7) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي دوم پژوهش

نمودار شماره (4-8) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي سوم پژوهش

نمودار شماره (4-9) توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس سوال فرعي چهارم پژوهش

نمودار شماره (4-10) اولويت بندي عوامل به تفكيك مدير و كارمند

نمودار شماره (4-11) اولويت بندي عوامل به تفكيك مدير و كارمند

 

 

منابع ومأخذ:

1-آذرخش، تقي، ايماني، محمد نقي ، اسماعيل تبار، مهدي، از آغاز تا پست مدرن، 1383، انتشارات فرهنگ سبز، صص 6 و 58.

2-آذرنگ، عبدالحسين، 1378، شمه اي از اطلاعات و ارتباطات، نشر كتابدار، ص 27.

3-اقتداري، علي محمد، 1380، سازمان و مديريت، تهران، مولوي، ص 26 و 105.

4-الواني، سيد مهدي، 1372، مديريت عمومي، نشر ني،ص 88 .

5-الواني، سيد مهدي، پژوهشي در زمينه برخي از مشكلات سازماني و عدم ارضاي نيازهاي كاركنان، مديريت دولتي، تهران، مركز مديريت دولتي، 1369، ص 53.

6-بهرنگي، محمد رضا، 1378، مديريت آموزشي و آموزشگاهي، ص 98.

7-پرهيزگار، كمال، 1368، روابط انسان در مديريت، تهران، انتشارات اشراقي، صص 217 و 225 و 230 .

8-جاسبي، عبدالله، 1368، نظارت و كنترل سازماني از ديدگاه اسلام، مركز مديريت دولتي، صص 242 و 244 و 245.

9-جهانگردي، مرتضي، 1383، نشريه جهان اقتصاد ، ص 46.

10-خدامي، مسعود، 1380، نشريه صنعتي نساجي، ص 85.

11-رابينز، استيفن پي، 1378، رفتار سازماني، مفاهيم نظريه و كاربردها، ترجمه دكتر علي پارساييان و دكتر محمد اعرابي، جلد دوم، تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگي، ص 51.

12-رحماني، مهري، نشريه زيور ورزش، شماره 26، تابستان 1369، ص 26.

13-رضاييان، علي، 1373، مديريت رفتار سازماني، انتشارات دانشگاه تهران، صص 39 و 200 .

14-رضائيان، علي، 1371، اصول مديريت، انتشارات سمت، ص 61-63.

15-رزاقي، محمدرضا، 1382، نشريه صنايع پلاستيك،ص 25

16-رنجبري، مجيد، 1380، بررسي ميزان اثربخشي ارتباطات، ارشد، ص 78

17-روحاني، محمد حسين، 1378، بررسي و نقش فرايند ارتباطات در عملكرد مديران، كارشناسي ارشد، ص 98-99.

18-سازمان امور اداري و استخدامي كشور، 1373، مديريت عملكرد، ناشر سازمان معين ادارات،ص 9.

19-صائميان، عليرضا، 1377، نشريه جهان اقتصاد،ص 22.

20-علاقه بند، علي، 1378، مديريت عمومي، تهران نشر روان ، ص 9.

21-علوي،سيدامين الله،1370 روان شناسي مديريت و سازمان، مركزآموزش مديريت دولتي،ص 105.

22-عميد، حسن، 1361، فرهنگ فارسي عميد، تهران، نشر سپهر، ص 917

23-فرد لوتانز، 1374، رفتار سازماني، ترجمه دكتر علامعلي سرمد، ناشر موسسه بانكداري ايران، صص 660 و 672 و 674 و 675.

24-فلاح، ام البنين، 1381، نشريه صداي عدالت، ص 35

25-كاظمي، بابك، 1368، سيستم اطلاعات مديريت، تهران، ناشر پيشبرد، صص 107 و 111 و 116.

26-كروبي، مهدي، 1381، نقش ارتباطات (ميان فردي) در توسعه صنعت جهانگردي، (رساله دكتري)، ص 101.

27-كروبي، محسن، 1378، اطلاعات و ارتباطات، نشر روان، صص 61 و 105.

28-كوكلان، هوشنگ، 1358، رفتار سازماني، تهران، دانشكده علوم اداري و مديريت بازرگاني، صص 225 - 228 .

29-كونتز و اودانل، 1375، اصول مديريت، ترجمه دكتر فرهنگي، طوسي، مهدويان و علوي،ص 411 .

30-گيريفين، مورهد، 1374، رفتار سازماني، ترجمه الواني، معمارزاده، صص134 و 463 و 465.

31-محسنيان راد، مهدي، 1369، ارتباط شناسي، ناشر سروش، ص 247

32-مشبكي، اصغر، 1371، بررسي جوانب مختلف انگيزش كاركنان در سازمان، مديريت دولتي، تهران ، ص 240.

33-معتمد نژاد، كاظم، 1371، وسايل ارتباط جمعي، ناشر دانشگاه علامه طباطبايي، ص 71.

34-مصدقي، مجتبي، 1380، نشريه جهان اقتصاد، شماره 8. ، ص 2.

35-مير سپاسي، علي، 1371، اصول مديريت، انتشارات سمت ، صص 356 و 357 و 411.

36-ميچل ترنس، آر، 1373، مردم در سازمانها، ترجمه دكتر حسين شكركن، انتشارات رشد، صص 98 و 373.

37-مومني، عبدالله، 1384، بررسي نقش ارتباطات در بهره وري، ارشد، ص 88.

38-هوي و ميسكل، 1382، مديريت آموزش، ترجمه دكتر سيد عباس زاده، انتشارات دانشگاه اروميه، ص 668.

39-هري، پال و بالانچارد، 1378، مديريت رفتار سازماني، ترجمه دكتر قاسم شبستري، تهران، انتشارات اميركبير ، صص 420 – 421.

 

1-Arthur G. Bdian,(1986) ,International Edition, PP 518- 538.

2-Appold, Barbara , (2006) , “A case study of the impact od teachers with awareness of the process communication model on student achievement”. Ed . D ., central Michigan Univarsity.

3-Barney. B. Jay, Griffin W. Ricky.(1992), The Management of organization. USA: Houghton Mifelin company.

4-Barnard, A. and barrett, K, (1951) , An Exprimental Approach to organization communication, Perssonnel, P. 366.

5-Harper, Lois, (2006), “A compostite semantic communications framework for representation of agent communication language semantics”. Ph. D. the university of Alabama in Huntsville.

6-Li, Hongjun, (2002), “I,telligent distributed fault and performance Management for communication networks”. Ph. D. University of Maryland college park.

7-Kemmitt, Alicia M, (2006), “ Active voice and community engagement: transforming united states public service media through strategic communication”. Ph. D, University of Massachusetts Amherst

8-By Oliphant , Rebecca go , (1994) , Linking communication with performance management in an applied setting. Ph. D., The florida state university.

9-Ries, shonna K, (2005), “ Family communication patterns and conflict management styles dating relationships: An empirical study”. M.A, California state university, dukkerton.

10-Robines. P, Stephen, ( 1998) , organization Behavior. USA: prentice- Hall, International, Inc.

11-Ross, Joel. E, (1970) , management by Information system, New Jersey: Prentice- Hall, Inc.

12-Schpdeebeck, peter.(1971) ,P, management system, New York: john wiley and sons, Inc.

13-Sawatzky , Harvey , M.N.R.M., (2006) ,Partnership and communication in resource management : A study of the Canadian model forest network. University of Manitoba (Canada).

14-Stoner. A. F, James, Freeman. R, Edward,( 1989) ,management, USA: prentice- Hall, International, Inc.

15-Wyatt. H, (1990) , “crisis in supervision”. Personal, Vol. 67, No. 11, Nov. pp: 1.

Thompson, jon,(2006) ,“ Adapting the process communication model to higher education writing. Ed. D, centr


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت و دانلود

مبلغ قابل پرداخت 4,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Student-Project_701333_8810.zip1.6 MB

پروژه بررسي روش هاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآن ها در يادگيري دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي. doc

پروژه بررسي روش هاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآن ها در يادگيري دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي. doc             نوع فایل: word قابل ویرایش 140 صفحه   مقدمه: در دنياي پيچيده ، هيچكس بي نياز از تعليم وتربيت نيست . امروز فعاليت در مدرسه ودر امر آموزش ، خود بخش عظيمي از زندگي انسآنها شده است . لحظاتي را به خاطر مي آوريم كه چگونه نشستن در كلاس، گوش دادن به صداي يكنواخت معلم ،حفظ كردن بدون فهم مطالب درسي ، دلهره واضطراب ناشي از امتحان، وسرزنش معلمان ووالدين مو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پروژه بررسی رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي در ميان دانش‌آموزان مقطع دبيرستان. doc

پروژه بررسی رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي در ميان دانش‌آموزان مقطع دبيرستان. doc             نوع فایل: word قابل ویرایش 50 صفحه   چکیده: اين تحقيق به منظور بررسي رابطه بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دورة دبيرستان شهرستان بيجار صورت گرفته است. جامعة آماري، دانش‌آموزان دوره دبيرستان شهرستان بيجار كه جمعاً 610 نفر دانش‌آموزاعم از دختر و پسر را شامل مي‌شود، مي‌باشد. 40 نفر به عنوان نمونه آماري از بين اين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پروژه بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان روان شناسي در دانشكده روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي. doc

پروژه بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان روان شناسي در دانشكده روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي. doc             نوع فایل: word قابل ویرایش 105 صفحه   چکیده: هدف از انجام اين پژوهش، بررسي رابطه شوخ طبعي با سلامت رواني در دانشجويان روان شناسي ورودي 1380 در دانشكده روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مركز، و در سال تحصيلي 84-83 مي باشد. در اين تحقيق شوخ طبعي به عنوان متغير ملاك و سلامت رواني به عنوان متغير پيش بين برگزيده شده اند. نمونه تحقيق 100 نفر دانشجو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پروژه بررسی اثربخشی نمایش عروشکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر 12-8 سال. doc

پروژه بررسی اثربخشی نمایش عروشکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر 12-8 سال. doc             نوع فایل: word قابل ویرایش 90 صفحه   چکیده: پ‍ژوهش حاضر به منظور بررسي اثربخشي نمايش عروسكي بر افزايش مهارت هاي اجتماعي دختران آموزش پذير12- 8 سال انجام شد. يكي از بارزترينمشخصات اين افراد، ناتواني برقراري ارتباط موثر با جامعه است مطالعه از نوع تجربي حقيقي بدون پيش تست بود.گروه نمونه اين پژوهش متشكل از 30 دختر آموزش پذير بود كه با استفادها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پروژه نقش مادردرتربیت فرزندان دردوران نوجوانی ( قرآن ، سنّت، علم). doc

پروژه نقش مادردرتربیت فرزندان دردوران نوجوانی ( قرآن ، سنّت، علم). doc             نوع فایل: word قابل ویرایش 90 صفحه   چکیده: دوران نوجوانی ازمهم ترین دوران زندگی هرفرد می باشد وبه دلیل بلوغ فرد است که این دوران مهم شمرده می شود ومادربه عنوان مربّی وهمراه همیشگی فرزند ، با درک اهمیّت این دوران باید روش های خاصّی را برای تربیت اسلامی فرزند درپیش گیرد . یکی ازمهم ترین دلایل انتخاب این موضوع اهمیّت آن دررشد وتعالی جامعه وبالطبع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پروژه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه. doc

پروژه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه. doc             نوع فایل: word قابل ویرایش 100 صفحه   چکیده: هدف از اين پژوهش بررسي تأثير مشاوره گروهي با رويكرد تحليل رفتار متقابل بر سازگاري دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط‌كريم در سال 86-85 مي‌باشد. روش پژوهش در اين تحقيق روش آزمايشي بود. كه در اين پژوهش ابتدا 200 نفر با روش نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي انتخاب شد كه پس از ان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پروژه بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستان هاي دخترانه. doc

پروژه بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستان هاي دخترانه. doc             نوع فایل: word قابل ویرایش 110 صفحه   مقدمه: اختلالات رواني مشكلات جدي و شايعي هستند كه در سراسر دنيا مشاهده مي شود. 14 درصد از تمامي ناتوانايي ها به علت اختلالات رواني، اجتماعي و عصبي بوده است و اين موارد 20 درصد از كل مراجعين به مراكز بهداشتي عمومي را تشكيل مي دهند. افزون بر آنها بر پايه برآوردهاي سازمان جهاني بهداشت (1993) در دنيا حدود 500 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پروژه رابطه شخصیتی بین مدیران با میزان (براساس نظريه ليکرت) رضایت شغلی دبیران. doc

پروژه رابطه شخصیتی بین مدیران با میزان (براساس نظريه ليکرت) رضایت شغلی دبیران. doc             نوع فایل: word قابل ویرایش150 صفحه   چکیده: این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان بر اساس نظریه لیکرت و رابطه آن با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران براساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد. روش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پروژه بررسي رابطه بين تيپ‌ هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان. doc

پروژه بررسي رابطه بين تيپ‌ هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان. doc   نوع فایل: word قابل ویرایش 200 صفحه   چکیده: پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين تيپهاي شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان در مدارس ابتدايي ناحيه 5 مشهد انجام گرفت. فرضيه اصلي اين پژوهش اين است كه بين تيپهاي شخصيتي مديران و اثر بخشي آنان رابطه وجود دارد. جامعه آماري اين تحقيق مديران مي‌باشند كه گروه مورد بررسي 104 نفر مي‌باشند كه از ميان آنها 40 نفر به عنوان نمونه برگزيده ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پروژه بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش اموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی. doc

پروژه بررسی امکانات و مشکلات تحصیلی دانش اموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی. doc             نوع فایل: word قابل ویرایش 150 صفحه   مقدمه: امروزه ضرورت آشنایی عوامل اداری و آموزشي مدارس، با مشکلات و تنگناهای تحصیلی بیش از پیش مشهود است. معلمان برای اینکه بتوانند با موفقیت به امر آموزش و پرورش بپردازند؛ نیاز به شناخت دانش آموزان و آگاهی نسبت به نقاط ضعف و قوت یاد گیرندگان و عناصر مرتبط با آموزش دارند. به نظر می رسد دوران و روزگار کسانی ک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پروژه رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان. doc

پروژه رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان. doc             نوع فایل: word قابل ویرایش 110 صفحه   چکیده: به منظور بررسي سبك اسناد و پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مكان كنترل (دروني در مقابل بيروني)، بعد ثبات (پايدار در مقابل ناپايدار) و بعد كليت (كلي در مقابل جزئي) در دو موقعيت شكست و موفقيت در 120 نفر دانش آموز از طريق پرسشنامه سبك اسنادي ( ASQ ) مورد بررسي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پروژه بررسي رابطه سبك رهبري مديران (براساس نظريه ليکرت) با ميزان رضايت شغلي دبيران در مدارس راهنمايي دخترانه. doc

پروژه بررسي رابطه سبك رهبري مديران (براساس نظريه ليکرت) با ميزان رضايت شغلي دبيران در مدارس راهنمايي دخترانه. doc             نوع فایل: word قابل ویرایش 150 صفحه   چکیده: این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان بر اساس نظریه لیکرت و رابطه آن با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد. فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران براساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد. رو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پروژه بررسي و مقايسه ميزان استرس و تجربه استرس در بين معلمين زن كلاس اول و دوم و سوم ابتدائي. doc

پروژه بررسي و مقايسه ميزان استرس و تجربه استرس در بين معلمين زن كلاس اول و دوم و سوم ابتدائي. doc             نوع فایل: word قابل ویرایش 120 صفحه   مقدمه: ما امروزه در دوراني بسر مي‌بريم كه مشخصات بارز آن را مي‌توان افزايش جمعيت، شهرنشيني، گسترش مؤسسات و پيچيدگي‌هاي تكنولوژي در ارتباطات دانست و اين موارد بيش از پيش جوامع و انسانها را به هم نزديك كرده و باعث شده تا آنها در جهت رقابت با سايرين به تكاپو تلاش بيشتر وارد نموده است. و از اين ط ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان
پرفروش ترین محصولات
نظرسنجی
مطالب مورد نظر شما در چه زمینه ای است؟